Селищната могила Дядово -  първият праисторически музей на място в България!
 

 

ПРОЕКТЪТ "Публично – частното партньорство – възможност за превръщане на селищна могила Дядово в обект на културен туризъм" се реализира от СНЦОП “БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА” и партньори: Венид ООД, Бизнесцентър Казанлък, Токайски университет – Япония, Община Нова Загора, Исторически музей Нова Загора, Българска Академия на Науките, Асоциация на предприемачите - Община Нова Загора, Асоциация на частните предприемачи “Възраждане”-Регионална структура Нова Загора, Туристическо дружество “Алеко - 1901” Нова Загора, Диневи и КоЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Регионът на община Нова Загора има изключително богато културно-историческо наследство, предпоставка за развитие на туризма. Това значимо, но недостатъчно добре използвано наследство има потенциал да стимулира местната икономика чрез насърчаване дейността на фирмите, работещи в обслужващите туризма сектори от една страна, а от друга – чрез генериране на нови работни места. Селищната могила в село Дядово е една от атракциите, които биха представлявали интерес за български и чуждестранни туристи и учени.

В този смисъл общата цел на настоящия проект е:
Да съдейства за подобряване на икономическата ситуация в община Нова Загора чрез използване на туристическия потенциал и в частност чрез превръщането на селищната могила Дядово в атрактивна туристическа дестинация.

Специфични цели:
1. Създаване на туристически културно-исторически комплекс “Селищна могила Дядово”;
2. Създаване у местните предприемачи в сферата на туризма на капацитет за предлагане на качествен туристически продукт;

Селищната могила при с. Дядово е първата, на която ще се осъществява поредица от специални консервационни мерки за запазване на ценната информация на самия обект и превръщането на целия район в археологически парк. Тя е значима не само за изследователите , но и за интересуващите се от археологията на отдалечените праисторически и протоисторически времена посетители от страната и чужбина.
Селищната могила при с. Дядово е първата, край която специална музейна експозиция с откритите при разкопките редки находки от няколко епохи, дава най – подробна информация на посетителите.
Първата, край която една възстановено праисторическо жилище и оригинална керамична пещ, ще ви въведат в ежедневието на праисторическа тракия и ще ви позволят със свието ръце да създавате и украсявате с древни техники оригинални глинени съдове.

Материалите са предоставени от ИМ Нова Загора

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007